Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

19-09-2003
De gevolgen van het Zero Base

Deze week heeft de heer Heemskerk (PvdA) aan de minister van Economische Zaken een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de vele mogelijke klachten
van luisteraars sinds de implementatie van zero base eind mei 2003. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft deze vragen als volgt beantwoord.

Kunt u het getal van 700.000 luisteraars die volgens de omroepen zijn getroffen door ernstige ontvangstproblemen bevestigen?

Door de publieke omroepen zelf zijn zeer grote aantallen (tot circa achthonderd-duizend) mogelijk getroffen luisteraars genoemd.
Bij opvraag door het Agentschap Telecom van de concrete klachtenmeldingen (per individu) hebben alle publieke omroepen tezamen circa drieduizend klachten doorgegeven aan Agentschap Telecom.

Bent u het met het tot nu toe gevoerde Kabinetsbeleid en de wens van de Kamer eens dat de luisteraars van publieke regionale zenders en van Radio 1, mede
vanwege hun functie als rampenzender ongestoord via de FM band te allen tijde 100% te ontvangen moet zijn?

Op basis van de Telecommunicatiewet (artikel 3.3, derde lid) dienen publieke omroepen van zodanige frequentieruimte te worden voorzien dat zij binnen hun verzorgingsgebied adequaat en volledig te ontvangen zijn. Het feit dat zowel Radio 1 als de regionale publieke omroepen op landelijk respectievelijk provinciaal
niveau fungeren als rampenzender, benadrukt de noodzaak van een goede ontvangst nog eens extra.

Kunt u garanderen dat per 1 oktober 2003 alle problemen bij de regionale en landelijke publieke omroepen bij de verspreiding van hun programma's via
FM-frequenties zijn opgelost door het uitgeven van de benodigde zendvergunningen ten behoeve van FM-steunzenders?

Mijn streven is er nog steeds op gericht om, zoals gemeld in mijn persbericht van 18 juli 2003, de door de omroepen gemelde klachten, voor zover gegrond,
voor 1 oktober 2003 te hebben opgelost. De complexiteit van de materie is echter zo groot gebleken dat weliswaar voor de verschillende klachten oplossingen
kunnen worden vastgesteld, maar dat de feitelijke implementatie daarvan veelal niet voor 1 oktober zal zijn afgerond. Deze oplossingen variŰren overigens van
het instrueren van gebruikers van een radiotoestel tot het bijplaatsen van steunzenders. Het zal duidelijk zijn dat, indien dit laatste aan de orde is,
de feitelijke implementatie meer tijd kan vergen (bijvoorbeeld door levertijden van antenne- of zenderleveranciers).

Is het waar dat u zich in de pers heeft uitgelaten over de kwaliteit van radio-ontvangers die gebrekkig zou zijn?
Wat zijn volgens u de normen voor een goede ontvangst?

Ik heb daarover recentelijk in de media inderdaad opgemerkt dat ondertussen van een aantal van de gemelde ontvangstklachten is vastgesteld dat deze het
directe gevolg zijn van de kwaliteit van de betreffende radio-ontvanger. Daarmee heb ik zeker niet willen suggereren dat alle huidige ontvangstklachten
eenvoudigweg worden afgewenteld op de burger, maar het zal tegelijkertijd ook niet zo zijn dat voor elke ontvangstklacht de overheid een oplossing zal kunnen
aandragen.

De normen die ik daarbij hanteer voor een goede ontvangst zijn die waartoe - op basis van zorgvuldig onderzoek en in nauwe samenwerking tussen TNO,
de beide zenderoperators en, indertijd, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat   voor zerobase, in de periode 1997 tot 2000, is besloten en waarbij wordt
uitgegaan van een radio-ontvanger met een gemiddelde -gevoeligheid. Hierover is uw Kamer ook ge´nformeerd (Tweede Kamer, 1997-2000, 24 095,
nrs. 17, 22, 23, 25, 37, 42, 53).

Hoe gaat u bewerkstelligen dat de radio-luisteraars in Nederland hiervan op de hoogte zijn en dus beschikken over een goede ontvanger bij mogelijke rampen?

De effectiviteit van de rampenzender is mede afhankelijk van de mate waarin de burger zelf via de ether bereikbaar is. Daarvoor is ook een adequate
radio-ontvanger nodig. Via onder andere de internetsite van Agentschap Telecom, Agentschaptelecom.nl (maar ook van de Publieke Omroep en Nozema)
is nuttige informatie beschikbaar voor het optimaal plaatsen en instellen van een ontvanger. De Publieke Omroep en Nozema geven ook tips voor de keuze van
een goede radio-ontvanger.

Bron: [Radio.nl]

 

Terug naar startpagina