Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

19-09-2003
29 aanvragers voor vervolg verdeling commerciële frequenties

In totaal hebben 29 aanvragers bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een aanvraag ingediend voor de vervolgverdeling van frequenties voor commerciële radio.

Voor het landelijke FM kavel dat bestemd is voor klassieke en/of jazzmuziek hebben niet 6 maar 7 aanvragers een aanvraag ingediend.
Voor de drie niet-landelijke kavels zijn 18 gegadigden, voor de drie te verdelen middengolf frequenties 9. Een aantal aanvragers voor de niet-landelijke kavels
heeft tevens belangstelling voor een of meer middengolf frequenties.Dit liet het Ministerie van Economische Zaken vandaag via een persbericht weten.

Vrijdag 12 september sloot de termijn voor het indienen van aanvragen. Dezelfde onafhankelijke adviescommissie die de aanvragen bij de eerdere
frequentieverdeling heeft getoetst, beoordeelt ook nu de aanvragen. De commissie brengt advies uit aan de Staatssecretaris van OCenW , Medy van der Laan.
Na beoordeling van het advies zal zij een voordracht doen aan Minister Brinkhorst van Economische Zaken die uiteindelijk de vergunningen verleent.
Naar verwachting zal de vervolgverdeling nog dit najaar worden afgerond.

Beschikbare frequenties
De zeven nog beschikbare frequenties zijn tijdens de eerdere frequentieverdeling onverdeeld gebleven. De Staatssecretaris van OCenW en de Minister
van EZ hebben in overleg met de Tweede Kamer besloten deze kavels in een tweede ronde alsnog te verdelen.

Landelijke FM kavel (kavel A8)
Het landelijke FM kavel behoudt zijn oorspronkelijke clausulering voor klassieke en/of jazzmuziek. Indien er onvoldoende gekwalificeerde belangstelling bestaat
voor geclausuleerd gebruik zal het kavel, overeenkomstig de eerdere verdelingssytematiek, alsnog voor ongeclausuleerd gebruik worden bestemd.
Voor de niet-landelijke kavels blijven de minimumeisen met betrekking tot regionale programmering behouden. Aan de drie middengolfkavels worden geen
specifieke eisen gesteld.


Aanvragen
Aanvragers voor het geclausuleerde landelijke FM kavel mogen tevens aanvragen indienen voor één of meerdere middengolf kavels
Het is voor aanvragers die in de eerdere frequentieverdeling al een geclausuleerd kavel hebben verworven niet toegestaan nog een kavel te verwerven voor
geclausuleerd gebruik. Aanvragers van niet-landelijke FM kavels mogen naast één of meerdere niet-landelijke kavels tevens aanvragen indienen voor één
of meerdere middengolf kavels. Het is voor een aanvrager die in de eerdere verdeling reeds één of meerdere kavels heeft verworven echter niet toegestaan
kavels te verwerven die op grond van onderlinge overlap zijn aangemerkt als verboden combinatie.

Vergelijkende toets
De systematiek voor de beoordeling van de aanvragen sluit aan bij de eerdere frequentieverdeling. Aanvragers voor het geclausuleerde landelijke FM kavel
moesten een bedrijfsplan indienen dat getoetst wordt op financiële haalbaarheid. Daarnaast moesten de aanvragers een plan indienen met hun
rogrammatische voornemens. Aanvragers kunnen zich van elkaar onderscheiden door een ruimere invulling te geven aan de programmatische minimumeisen.
Ook bij niet-landelijke FM worden de financiële haalbaarheid van de bedrijfsplannen en de ingediende programmatische voornemens getoetst.
Bij de middengolf wordt een vergelijkbare systematiek gehanteerd. Aanvragers die niet voldoen aan de minimumeisen worden niet toegelaten tot deze
vergelijkende toets. 

De adviescommissie hanteert bij de beoordeling van de bedrijfsplannen en de programmatische voornemens een scoresystematiek van plussen en nullen.
Aan de hand hiervan wordt bepaald welke aanvrager als hoogste in rangorde voor een kavel eindigt. Indien meerdere aanvragers voor een kavel als hoogste
in rangorde eindigen, geeft de hoogte van het financieel bod de doorslag.

De adviescommissie bestaat uit de heer prof. mr. H. Franken, hoogleraar informatierecht te Leiden, mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost, onder andere
voormalig lid van gedeputeerde staten in Noord-Holland en de heer prof. mr. P.F. van der Heijden, rector magnificus aan de universiteit van Amsterdam.

Bron [Radio.nl]

Terug naar startpagina